Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

W dniu 16.04.2015r. Wydział Filozoficzno - Historyczny UŁ objął patronatem klasy XV LO realizujące program przedmiotów: Wos i historia, geografia w zakresie rozszerzonym. Umowa patronacka jest konsekwencją dwuletniej nieformalnej współpracy XV LO  z Wydziałem, w ramach której uczniowie uczestniczyli w wykładach dr Wojciecha Marciniaka oraz realizowali projekt Przyszłość dla humanistów.

 

W ramach podpisanego porozumienia Wydział deklaruje ze swej strony na rzecz Liceum gotowość do działań o charakterze patronackim, w tym:

 1. Popularyzacji nauk humanistycznych wśród młodzieży szkolnej;
 2. Wspierania inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez szkołę;
 3. Nadzoru nad praktykami przedmiotowymi i pedagogicznymi odbywanymi
  w szkołach przez studentów;
 4. Zapraszania uczniów i nauczycieli do udziału w ważnych wydarzeniach odbywających się na Wydziale (wykłady, debaty, dyskusje, konferencje). W miarę możliwości spotkania takie będą organizowane również na terenie szkoły objętej patronatem;
 5. Umożliwienia uczniom Liceum uczestnictwa w przeprowadzanych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach;
 6. Objęcia systemem konsultacji przez pracowników Wydziału szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych;
 7. Współpracy studentów Wydziału i młodzieży licealnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach kół zainteresowań;
 8. Udostępniania dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Wydziału;
 9. Współpracy w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
 10. Ułatwienia młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Biblioteki Wydziału;
 11. Nagłośnienia faktu współpracy na stronie internetowej Wydziału;
 12. Szczegóły współpracy będą ustalane w toku podjętej współpracy przez przedstawicieli Stron;

Dyrekcja Liceum ze swej strony zobowiązuje się do:

 

 1. Promocji nauk humanistycznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 2. Wyboru uczniów wykazujących się szeroko rozumianymi uzdolnieniami
  i zainteresowaniami humanistycznymi;
 3. Inspirowania uczniów do korzystania z pomocy merytorycznej na Wydziale;
 4. Propagowania wśród uczniów udziału w Olimpiadzie Historycznej oraz konkursach przedmiotowych powiązanych z kierunkami studiów na Wydziale;
 5. Udziału uczniów w imprezach organizowanych przez Wydział;
 6. Udostępniania pomieszczeń szkolnych (sale, klasy) oraz zasobów technicznych (sprzęt multimedialny, tablice) podczas wystąpień pracowników Wydziału na terenie szkoły;
 7. Współpracy w zakresie odbywania przez studentów Wydziału praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych;
 8. Umożliwienia odbywania przez pracowników Wydziału hospitacji lekcji;
 9. Ekspozycji materiałów informacyjnych i promocyjnych Wydziału;
 10. Nagłośnienia faktu współpracy na stronie internetowej Liceum;


W dniu 17.12 2013r. Wydział Nauk Geograficznych objął patronatem klasy XV LO realizujące program przedmiotów:
geografia, informatyka, matematyka w zakresie rozszerzonym.

 

W ramach patronatu uczniowie wraz z opiekunem mogą uczestniczyć w zajęciach: otwartych wykładach, warsztatach, konkursach, festiwalach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.


Patronat zakłada także możliwość gościnnych wykładów pracowników i studentów Wydziału w szkole.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się już 28.11.2013r. - kl.IIIc uczestniczyła w prezentacji „Szlaki turystyczne Polski”.
Młodzież XV LO będzie mogła również brać udział w:

 • bezpłatnych zajęciach w Muzeum Geologicznym;
 • konkursach cyklicznych i okazjonalnych (m.in.: Znaszli swój kraj – konkurs wiedzy geograficznej o Polsce; Województwo w sercu Polski – konkurs wiedzy geograficzno-turystycznej o Regionie Łódzkim);
 • wykładach i wystawach fotograficznych organizowanych na terenie Wydziału w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi;
 • wykładach poruszających istotne, aktualne zagadnienia z zakresu geografii, turystyki, planowania przestrzennego, geoinformacji, geomonitoringu;
 • innych przedsięwzięciach kierowanych do młodzieży szkolnej, organizowanych przez pracowników i studentów Wydziału Nauk Geograficznych.

 


 

 

Patronat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego


Klasa Ia - "dziennikarska" została objęta patronatem UŁ. W ramach współpracy naszego liceum i UŁ uczniowie tej klasy:

 • korzystają z oferty wykładów otwartych,
 • biorą udział w wykładach monograficznych (np. o nowej fali, o kulturze języka, o zmianach w leksyce współczesnej),
 • mają możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych,
 • uczestniczą w warsztatach kierunkowych,
 • uczestniczą w projekcjach filmów i przedstawieniach teatralnych w języku angielskim lub niemieckim.


Klasa Ib - "kulturoznawcza", jako kolejna klasa objęta patronatem Wydziału Filologicznego UŁ pozwala poszerzać horyzonty wiedzy młodzieży uczącej się w naszym liceum poprzez:

 • Korzystanie z oferty wykładów otwartych prowadzonych przez pracowników wydziału.
 • Uczestnictwo w wykładach monograficznych (np. o Shakespeare, o poezji Amerykańskiej, o prozie brytyjskiej, o kulturze krajów anglojęzycznych, o literaturze holokaustu, o kulturze języka).
 • Warsztaty z analizy i interpretacji tekstu literackiego.
 • Uczestnictwo uczniów naszej szkoły w projekcjach filmów w językach angielskim oraz włoskim.
 • Uczestnictwo pierwszoklasistów w przedstawieniach teatralnych wystawianych w obcych językach.

Współpraca naszego liceum z UŁ obejmuje również prace związane z przygotowaniem konkursu nt. Czesława Miłosza oraz prowadzenie przez XVLO szkoły ćwiczeń dla studentów polonistyki, anglistyki, rusycystyki, germanistyki, italianistyki.

 
Patronat Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego


Działa od roku szkolnego 2011/2012. Obejmuje klasy humanistyczne w naszej szkole. Wyraża się poprzez:

 • Cykliczne wykłady nauczycielek i nauczycieli akademickich w XV LO [np.: dr Michaela Biskupskiego, dr Edyty Just, dr Aleksandry Różalskiej, dr Grażyny Zygadło];
 • Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie szkoły [np.: na temat edukacji równościowej];
 • Wykłady otwarte dla uczennic i uczniów XV LO na uczelni [np.: na temat recepcji dramatów Williama Szekspira];
 • Wspólne projekty [np.: wymiana polsko-amerykańska];
 • Udział naszych uczennic i uczniów w konferencjach naukowych organizowanych na UŁ, głównie przez Katedrę Amerykanistyki [np.: Asia Meeting: Central Europe and East Asia, Regiony Europy Wschodniej w obliczu rozwoju globalnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowo-cywilizacyjnych, "Stany Zjednoczone w XXI wieku", Nowe Media w XXI wieku];
 • Wspólną organizację i realizację Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież pisze eseje”, adresowanego do młodzieży gimnazjalnej, licealnej i uniwersyteckiej [I edycja w roku szkolnym 2013/2014]


 

Patronat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego


Od września 2010 roku szkoła współpracuje z  Wydziałem Zarządzania UŁ. Uczniowie uczestniczą w zajęciach o tematyce związanej z rozwojem osobistym oraz doradztwem zawodowym, spotkania odbywają się również na Wydziale.

link do bip link do librus link do moodle
link do map google