Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi


Światowy Dzień Praw Konsumenta

Światowy Dzień Praw Konsumenta, czyli WCRD (Worlds Consumer Right Day), który obchodzimy 15 marca, przypomina o potrzebach i możliwościach, jakie wiążą się z konsumenckim wyborem.

 

Obchody nawiązują do historycznego przemówienia Johna Kennedyego, które wygłosił tego dnia w 1962 roku, wskazując na potrzebę ochrony praw konsumentów. „Są największą grupą ekonomiczną – mówił, – a jej poglądy często pozostają nieusłyszane”. Potrzeby konsumentów ujął w czterech podstawowych prawach: do należytej informacji, do wyboru gwarantującego jakość i konkurencyjne ceny, do bezpieczeństwa przed szkodliwymi procesami czy składnikami i do uwzględnienia interesów konsumentów w rządowej polityce. Z czasem światowy ruch konsumencki uzupełnił je m.in. o prawo dostępu do podstawowych dóbr i usług (jak np. odpowiedniej żywności), prawo do rekompensaty w przypadku uzasadnionej skargi, prawo do edukacji konsumenckiej i prawo do zdrowego środowiska.

 

Z okazji obchodzonego od 30 lat Dnia Praw Konsumenta na lekcjach geografii odbędą się dyskusje, których przedmiotem będzie problematyka poruszana w filmie „The Story of Stuff”.
Projekt ”Poczuj Naturę (2000)!”


 

 

 

XV Liceum Ogólnokształcące realizuje w roku szkolnym 2015/2016  zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. Szkolny Projekt Ekologiczny XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi „Poczuj Naturę(2000)!”.

Wartość zadania wynosi 18822,00zł.  Wartość przyznanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 16940,00zł.  Dotacja obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, koszty związane z organizacją wycieczek i warsztatów terenowych oraz stacjonarnych oraz zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach przewidzianych w projekcie.

Projekt ”Poczuj Naturę (2000)!” to przedsięwzięcie, którego celem jest promocja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, szczególnie obszarów utworzonych w ramach tej sieci w województwie łódzkim, wśród uczniów XV LO i ich rodzin, zaprzyjaźnionych gimnazjów oraz w lokalnym środowisku, w tym wśród seniorów. Celem pomysłodawców jest także popularyzacja ekoturystyki, idei zrównoważonego rozwoju, pogłębianie wiedzy o różnych możliwościach ochrony elementów środowiska oraz o dziedzictwie kulturowym Małej Ojczyzny, budującym tożsamość mieszkańców regionu. Realizatorzy będą pracowali metodami aktywizującymi tak by maksymalnie zaangażować uczestników.

Projekt spełnia ważne role, zarówno poznawczą, jak i wychowawczą i stanowi doskonałą propozycję dla młodzieży z różnych środowisk i o różnych preferencjach turystycznych. Jest także niepowtarzalną okazją poznania własnego regionu dla uczniów o niewielkich  możliwościach finansowych, których rodziców nie stać  na skorzystanie z oferty komercyjnych biur podróży.

Realizacja projektu obejmować będzie:

- przeprowadzenie warsztatów w szkołach (tematyka zajęć obejmować będzie: elementy wiedzy związane z formami ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Sieci Natura 2000 i oparta będzie na aktywnych metodach pracy z uczniami, uzupełnieniem będą warsztaty fotograficzne i dziennikarskie),

- wyjazdy terenowe do miejsc objętych ochroną w ramach programu Natura 2000,

- organizację przygotowywanych przez uczniów w swojej szkole, wśród uczniów zaprzyjaźnionych gimnazjów oraz wśród seniorów w najbliższym środowisku szkoły, kampanii promujących projekt,

- uroczyste zakończenie projektu,

- seminarium dla nauczycieli,

- przeprowadzenie konkursów.

Projekt realizowany będzie przez zespół nauczycieli  posiadających doświadczenie w realizacji warsztatów ekologicznych, wyjazdów terenowych (w tym wycieczek i zielonych szkół), w gronie których znajdują się specjaliści z zakresu geografii, biologii, ochrony środowiska. Dodatkowo podczas warsztatów i wycieczek będziemy współpracować z Fundacją Edukacyjną SIŁACZKA, której kadra posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z ekologią w aspekcie edukacji terenowej. Pracownicy Fundacji będą stanowić wsparcie merytoryczne podczas organizacji wycieczek, jak i innych działań projektowych.

Organizowanie zajęć w terenie,  które jest niewątpliwie największym atutem projektu odgrywa niebagatelną rolę wychowawczą: ułatwia zbliżenie uczniów do przyrody, miejsc pracy i kultury, zaspokaja różnorodne potrzeby młodego pokolenia, kształtuje takie składniki osobowości jak: stosunek do świata wartości, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody. Zajęcia poza murami szkoły cechuje wyjątkowa atmosfera, w której doskonale integrują się zespoły klasowe,  tworząc doskonałą bazę do innych wspólnych działań szkolnej społeczności.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie powstało w roku 2015/2016 w związku z utworzeniem w XV LO klas o profilu:

- humanistycznym (elementy kształcenia regionalnego historyczno–geograficznego)

- kulturowym (elementy kształcenia regionalnego historyczno–biologicznego)

- turystycznym (elementy kształcenia regionalnego z naciskiem na treści geograficzne, ekologiczne oraz turystykę)

- ekologicznym (elementy kształcenia regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem treści geograficznych i szeroko rozumianej ekologii). W projekcie będą mogli wziąć udział także uczniowie klas IIa, IIb oraz IId, w kształceniu których elementy regionalizmu realizowane były w poprzednim roku szkolnym.

Dzięki projektowi nie tylko bezpośredni uczestnicy dowiedzą się więcej o regionie, ale poprzez zadania jakie otrzymają będą mogli zapoznać ze swoją Małą Ojczyzną szerszego odbiorcę, kształtując właściwe spojrzenie na atrakcyjność Łódzkiego.

Konkursy zaplanowane w projekcie będą doskonałą okazją do zmiany dość powszechnego obrazu województwa łódzkiego jako niezbyt atrakcyjnego na mapie regionów turystycznych Polski. Uczniowie będą mieli szansę przekonać się, a następnie udowodnić innym, że brak gór, morza i jezior nie dyskredytuje naszego regionu w oczach potencjalnego turysty.

Walorem projektu jest zainteresowanie uczniów (a także ich rodzin i najbliższego środowiska) nowymi, atrakcyjnymi przyrodniczo obszarami, odciążając w ten sposób dobrze znane miejsca odpoczynku i rekreacji. Działanie takie wpisuje się doskonale w realizację idei zrównoważonego rozwoju.

 

 

Projekt  został dofinansowany z środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”

 

Więcej informacji na temat  działań w sferze ekologii na stronie www.zainwestujwekologie.pl


 


 

TEG 2015 zbliża się wielkimi krokami!


Program obchodów TEG w XV LO już wkrótce!
 
Projekt „Śladami kultury, tropami natury – wędrówki XV LO po Zielonym Kręgu Tradycji i Kultury Łodzi”

 

Celem projektu jest popularyzacja idei wycieczek po Łodzi i regionie łódzkim pod nazwą Zielony Krąg Tradycji i Kultury oraz pogłębianie wiedzy uczniów XV LO o naszym mieście.  Poznawanie  tradycji i kultury miejsca lokalnego przyczyni się do kształtowania postawy otwartej na to, co odmienne, a także  uczy tolerancji i rozumienia innych kultur. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – ych oraz klasy IIa.

 

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu: p.Bożena Pietrzykowska – koordynator, wychowawcy klas I -ych : p.Anna Grabarczyk, p. Małgorzata Zakrzewska, p.Agnieszka Pietrasiak, p.Elżbieta Barbus,  p. Małgorzata Chećko, p. Dariusz Sęczkowski oraz p. Sylwia Woźniak-Gibka.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli poszerzyć wiedzę na temat Łodzi i jej dziedzictwa kulturowego, zapoznają się z miejscami, które   kształtują tożsamość łodzian oraz aktywnie spędzą czas. Na zakończenie  uczestnicy  wezmą udział w przygotowaniu i zaprezentowaniu wybranego przez siebie projektu.

Idea Zielonego Kręgu Tradycji i Kultury powstała w Pracowni „Teren” i  została opisana w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi z 1993 roku. Twórcą tej idei był Kazimierz Bald, ówczesny prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich i generalny projektant. Współautorem pomysłu był  dr Ireneusz Dubaniewicz, geograf, ekolog i urbanista. W czasie kreślenia planu  zdecydowano o  połączeniu stref zieleni wokół centrum miasta oraz włączenia go do systemu ekologicznego, którego elementem jest także Las Łagiewnicki (w czerwcu planowany jest  rajd w tej części kręgu).

Zielony Krąg łączy ze sobą nie tylko funkcje ekologiczne, ale także edukacyjne, rekreacyjne oraz kulturalne. Pierwotnie pomysł  kierowany był głównie do mieszkańców Łodzi, ale dziś może być doskonałym źródłem wiedzy o mieście dla młodego pokolenia, sposobem alternatywnego nauczania różnych treści, a także istotnym środkiem zachęcania gości spoza Łodzi do odkrywania miasta.

W trakcie realizacji projektu uczniowie odbędą około 4-5 wycieczek w teren, podczas których zgromadzą materiały niezbędne do wykonania gry miejskiej, filmu, pracy dziennikarskiej oraz przygotowania fotografii konkursowych.

 

Trasy wycieczek po Łodzi:

I W kręgu... wskrzeszonej pamięci  -

Kaplica Scheiblera na Cmentarzu Starym – Cmentarz Stary (ewangelicki, prawosławny i katolicki) – dawny kompleks przemysłowy Izraela Poznańskiego: Domy dla robotników – Muzeum Sztuki MS2 – rynek Manufaktury –Muzeum Fabryki– przędzalnia, tkalnia, brama – kościół św. Józefa – Pałac Poznańskich/Muzeum Miasta Łodzi – Park Staromiejski – Stary Rynek.

II W kręgu... łódzkich Żydów  -

Stary Rynek – Kościół WNMP – Posterunek Kripo, pl. Kościelny 4 – powrót przez rynek – Pomnik Dekalogu – dawna zajezdnia tramwajowa – Pałac Biedermannów – browar – Park Helenów – Dw. Północny – Kuźnia Romów – Park Ocalałych – Pomnik „Pękniętego serca” – Cmentarz Żydowski – Stacja Radegast

III W kręgu... alma mater  

Parking przy cmentarzu na Dołach – al. Palki (ASP) – cm. Komunalny – cm. Prawosławny – ul. Tamka – Pomorska – Matejki – Park Matejki – ul. Solskiego – Park. 3. Maja

IV W kręgu... wielkich wizji 

Palmiarnia – Park Źródliska – Centrala Scheiblera – Pałac Scheiblera/Muzeum Kinematografii – Filmówka – Beczki Grohmana – Willa Ludwika Grohmanna – Nowa Tkalnia Scheiblera – Willa Henryka Grohmana – Straż Pożarna – Przędzalnia –Willa Herbsta – osiedle Księży Młyn – Park Źródliska

V W kręgu ...ulicy Piotrkowskiej

"To największą Łodzi troską aby Łódź całą - zmieścić na Piotrkowską."
Jan Sztaudynger

Plac Reymonta – Biała Fabryka/Skansen/Centralne Muzeum Włókiennictwa – Kościół św. Mateusza – Plac Jana Pawła II/pomnik skorupki/JPII/Grób Nieznanego Żołnierza – Bielnik Kopischa – ŁAC – ul. Skorupki – Park Klepacza – Wille Richterów – Hala MOSiR/ EXPO – Radwańska – Szkoła Włókiennicza – Park Poniatowskiego – Cm. Radziecki – Plac Katyński
VI W kręgu... zieleni i rekreacji 

Ogród Botaniczny – Rezerwat Polesie Konstantynowskie – ZOO – Osiedle Mireckiego – Pomnik Czynu Rewolucyjnego – ŁKS – Atlas Arena – Łódź Kaliska


 

Projekt edukacyjny „Geotermia z klasą”

 

XV Liceum Ogólnokształcące znalazło się wśród szkół zakwalifikowanych do projektu edukacyjnego o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. „Geotermia z klasą”. W ramach projektu organizatorzy przeprowadzą cykl prelekcji pt. „Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Uzdrowiska Termalnego Uniejów” oraz konkurs dla uczniów pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę”. Realizacja projektu trwa od czerwca 2015 r. do końca lipca 2016 r. Projekt prowadzony i współfinansowany jest przez spółkę „Geotermia Uniejów” oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Główne cele projektu to:

1)  wzrost poziomu wiedzy z zakresu wykorzystania wód geotermalnych oraz walorów przyrodniczych Uzdrowiska Uniejów,

2) poprawa świadomości ekologicznej, szczególnie odnośnie do wykorzystania OZE i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych,

3) wzrost zainteresowania tematyką ochrony środowiska, szczególnie wykorzystania wód geotermalnych w Uniejowie i walorów przyrodniczych gminy Uniejów,

4) wykształcenie postaw proekologicznych, szczególnie związanych z oszczędzaniem wody,

5) wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, w szczególności za stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych.

Cykl prelekcji skierowany jest do publicznych szkół gimnazjalnych i licealnych na terenie województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilu geograficznym, przyrodniczym, ochrony środowiska.

 
Projekt „Tydzień Wody”

 

Szkolny Projekt powstał w związku z obchodami Światowego Dnia Mórz (17.03) i Światowego Dnia Wody(22.03). Nasza Szkoła została zaproszona również do Kampanii organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną – Studnia dla Południa. Kampania ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów.

Światowy Dzień Wody (ang.World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Podczas jego obchodów  przypominamy, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka.

Światowy Dzień Morza ustanowiony został przez sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie i od lat obchodzony jest przez państwa członkowskie Organizacji. Światowy Dzień Morza stanowi doskonałą okazję do rozmów na temat bezpieczeństwa morskiego. Dlaczego warto o tym mówić? Jak wiadomo, wszystkie zanieczyszczenia negatywnie wpływają na stan środowiska w którym żyjemy, a w efekcie na nasze zdrowie. Choć wydaje się, że zanieczyszczenia mórz nie są groźne, to w rzeczywistości mogą one wywołać bardzo przykre konsekwencje. Zanieczyszczona woda sprawia, że jedząc tak zdrowe ryby morskie do organizmu dostarczamy również zawarte w niej metale ciężkie. Skażenia mogą też spowodować zamknięcie kąpielisk nadmorskich, nie wspominając już o wymieraniu gatunków szczególnie wrażliwych na zmianę jakości wód.

 

 

Zapraszamy uczniów XV LO do aktywnego udziału w Tygodniu Wody w dniach 23.03 – 27.03.2015r.

 

Program:

1)   Konkurs fotograficzny „FOTY z WODY” - zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do fotografowania wody. Przypominamy, że woda „niejedno ma imię”, a więc tematy do fotografii są wokół nas: krople, kryształy, chmura, mgła, para, deszcz, łza, rosa, strumień, rzeka, kałuża, szron i mnóstwo innych.

Zdjęcia w formie elektronicznej wykonane, zarówno aparatem, jak  telefonem komórkowym należy przesłać do 20.03.2015r. na adres e-mail b.pietrzykowska@op.pl

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone a także wezmą udział w konkursach zewnętrznych. Ogłoszenie wyników na stronie szkoły oraz w dzienniku Librus 27.03.2015r.

 

2)   Sesja naukowa  W jak WODA”– dnia 24.03.2015r. o godz. 11.00 . Chętni uczniowie przygotowują krótkie referaty lub prezentacje multimedialne na wybrany temat związany z jedną z poniższych propozycji:

  Woda w fizyce np. „Właściwości  fizyczne wody”

  Woda w geografii np.”Woda jako granica państwa”

  Woda w chemii np. „Woda jako rozpuszczalnik”

  Woda w biologii np. „Woda w organizmach żywych”

  Woda w literaturze np. „Woda w poezji”

  Woda w historii np. „Wielkie bitwy o wodę”

  Woda na zdrowie np. „Ile i kiedy pić?”

Obok kategorii podano przykładowe tematy, ale można przygotować prezentacje lub referaty na dowolny  temat związany z wodą.

 

 

3)   Sesja plakatowa „NASZA NIEBIESKA”–  prezentacja plakatów wykonanych przez  uczniów  klas I – ych i II-ych – 23.03. 2015 i 26.03. 2015 od godz. 8.00  do 19.00.

Problematyka  plakatów dowolna, związana z wodą, uczniowie mogą wybrać sposród tematów proponowanych w sesji naukowej.

 

4)   Wodne przysłowia i sentencje – klasa IIc  przygotowuje papierowe ”KROPLE WODY” zawierające powiedzenia związane z wodą. Krople zostaną umieszczone na szkolnych korytarzach jako element dekoracji TYGODNIA WODY I DNI OTWARTYCH.

 

5)   Quiz  „WSZYSTKO O WODZIE” – klasa Ia przygotuje zestawy pytań oraz przeprowadzi quiz dnia 27.03. 2015r. na 4  godz.lekcyjnej.

 

6)   STUDNIA DLA POŁUDNIA– problemy z wodą pitną na świecie na przykładzie Sudanu i Somalii – prezentacja problemu w gazetce Koła Edukacji Globalnej oraz w postaci zbudowanej przez uczniów studni, w której odbędzie się zbiórka środków na potrzeby PAH.

Dodatkowo podczas godzin wychowawczych zaprezentowany zostanie film „'Świat bez wody”.

 

7)   „NUREK KARTEZJUSZA” - zabawy z wodą. Uczniowie klasy Id, IId i IIId przeprowadzą ciekawe doświadczenia z wodą. Prezentacja odbędzie się w szkolnym holu  w czwartek 26.03.2015r. do południa dla uczniów i pracowników naszej szkoły, po południu dla gimnazjalistów.

 

8)   WODA MAŁEJ OJCZYZNY – Skąd Łodzianie mają wodę i  Wody Regionu Łódzkiego -

prezentacja problematyki wody pitnej w Łodzi oraz roli wód  w rozwoju Regionu Łódzkiego – 23.03.2015r. godz.11.00.

 

Zespół Przyrodniczy w składzie: p.Bożena Pietrzykowska, p.Maria Papiernik, p.Elżbieta Barbus, oraz p.Tomasz Lukas, p.Magda Danisiewicz Koło Wolontariatu XVLO


Plakat okolicznościowy autorstwa uczennicy klasy IIa Marcjanny Urbańskiej


Dzień sPrawiedliwego Kosumenta

 

W wielu krajach w dniach 23.02-8.03 obchodzony jest Fairtrade Fortnight  –12 dni, podczas których w różnych formach promowany jest Sprawiedliwy Handel.

 

W ramach Edukacji Globalnej w naszej szkole obchodzić będziemy  Dzień Praw Konsumenta. „Odpowiedzialny konsument stara się wybierać z półki sklepowej te produkty, które są najlepsze dla ludzi, zwierząt, środowiska na każdym etapie: produkcja, przetwarzanie, opakowanie, transport, użytkowanie, utylizacja. Natomiast konsument świadomy swoich praw, to obywatel, to aktywista, to osoba która wpływa na prawo, na politykę państwa i samorządu, na polityki producentów i sprzedawców, tak by na półkach w sklepie było coraz mniej produktów nieetycznych, nieekologicznych, niezdrowych, by świadomy konsument nie musiał wybierać między złym i bardzo złym, by za swój etyczny wybór nie musiał przepłacać, lecz odwrotnie, by był premiowany.

 

Z tych względów Koalicja Sprawiedliwego Handlu proponuje obchodzić to święto jako ŚWIATOWY  DZIEŃ  sPRAWiedliwego  KONSUMENTA”.

Tematyka tego święta doskonale wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju oraz kampanie prowadzone na rzecz sprawiedliwego handlu. Wiąże się także z ideą suwerenności żywnościowej. Pojęcie to oznacza, że „mieszkańcy danego kraju, regionu, miasta lub gminy wiejskiej mogą samodzielnie zaprojektować swój system żywnościowy tak, by wszyscy mieli dostęp do wystarczającej ilości zdrowej (i etycznej) żywności i by mogła ona być uprawiana w ekologiczny (i odpowiedzialny społecznie) sposób”.

 

W ramach obchodów min. przypomnimy zasady, którymi powinien kierować się w życiu „sprawiedliwy konsument”, wybierzemy się na „sprawiedliwe zakupy” oraz przygotujemy „sprawiedliwy poczęstunek”.


Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu”

 

 

W dniu 22.09.2014r. XV Liceum Ogólnokształcące zakwalifikowało się do międzynarodowego projektu edukacyjnego - „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”.

 

Jest to pilotażowy projekt, który będzie trwał do 30.04.2016. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i wrażliwości na temat współzależności globalnych, a także podniesienie aktywności uczniów i nauczycieli szkół (II, III i IV etap edukacyjny) na rzecz działań popularyzujących Sprawiedliwy Handel i odpowiedzialną konsumpcję.

 

W projekcie bierze udział 40 szkół z całej Polski, w tym nasza, jako jedyna z Łodzi.

W ramach projektu, którego realizacją zajmie się klasa IA pod opieką p. B. Pietrzykowskiej w szkole i najbliższym środowisku odbywać się będą różne działania, których celem jest nie tylko popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji, ale także pogłębienie wiedzy o współczesnym świecie, szczególnie o krajach i ludziach Globalnego Południa.

 

Konsekwencją działań podjętych przez szkołę będzie także zdobycie certyfikatu "Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu".

 

Tydzień Edukacji Globalnej - podsumowanie projektu

link do bip link do librus link do moodle
link do map google