Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 WYPRAWKA SZKOLNA – ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Rodzice i opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności mogą składać w szkole wnioski o wsparcie w zakupie podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2017”


Kryteria przyznania:

Dofinansowanie jest adresowane do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Maksymalna kwota dofinansowania to 445 zł.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018w terminie do 8 września br.Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom/ prawnym opiekunom/ rodzicom zastępczym lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna”.

 

Wniosek o dofinansowanie podręczników oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem:

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/pomoc-dla-uczniow-irodzicow/wyprawka-szkolna/

 
Wychowawstwa w roku szkolnym 2017/18


 

1a – Dominika Maciaszek (historia, WOS)

 

1b – Barbara Matusiak (język polski)

 

1c – Joanna Pochylska (matematyka)2a - Joanna Stefańczyk (historia, WOS)


2b - Małgorzata Pawłowska (język rosyjski)


2c - Magdalena Danisiewicz (wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa)


 

3a -Anna Grabarczyk (język polski, wiedza o kulturze)

 

3b - Małgorzata Zakrzewska (język polski)

 

3c - Agnieszka Pietrasiak (matematyka)

 

3d - Elżbieta Barbus (chemia)

link do bip link do librus link do moodle
link do map google